• 437
    0

      ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం వైపు చూస్తున్న వేళ… వేదికగా సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్(షార్)… బుధవారం ఉదయం… సమయం సరిగ్గా గం. 9.28 ని.లు… ఒక్కసారిగా అంతరిక్షంలో అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది…. ఇస్రో తన శాస్త్రసాంకేతిక ...